Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons vertellen:

Neem contact op met Licentie B.V
Stationsplein 10
26122 Oldenburg
E-mail: info@contact-license.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of vervaldatum

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum binnenkort zou worden overschreden,
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na levering is verwijderd,
 • voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

___________________________________________________________________

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
 • Aan: Contact License GmbH, Bahnhofsplatz 10, 26122 Oldenburg, e-mail: info@contact-license.de
 • Ik/wij ( * ) herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract ( * ) voor de aankoop van de volgende goederen ( * )/de levering van de volgende dienst ( * )
 • Besteld op ( * )/ontvangen op ( * )
 • Naam consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
 • Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.